Đề án tổ chức thi đánh giá Năng lực Ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Công văn số 2058/BGDĐT, cho phép Trường Đại học Hà Nội triển khai Đề án tổ chức thi đánh giá NLNN.

Dưới đây là Tóm tắt Đề án tổ chức thi đánh giá NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam của Trường Đại học Hà Nội:

TÓM TẮT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI NLNN TRƯỜNG ĐHHN.

MẪU CHỨNG CHỈ THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM.